English-Hmong Daw phrasebook

This phrasebook was produced using Microsoft Translator. See http://www.davecurtis.net/phrasebook for further information.

Disclaimer: The translations are generated automatically and no guarantee is given as to their accuracy. The translations are produced from single words or short phrases so they are not always appropriate to the context. However hopefully they will be useful to help familiarity with the language and the phrasebook can complement other translation services.

Copyright Dave Curtis 2013.

Contents

General

Basics
Emergencies
Numbers from zero to twenty
More numbers
Ordinals and quantities
Time
Days
Months
Colours
Weather
Animals

Meeting people

Introductions
Professions
Sports
Interests
Getting closer

Travel

Bus and train
Directions
Driving
Money

Accommodation

Hotel
Room words

Food and drink

Restaurant
Bar
Words about food
Starters
Main courses
Vegetables
Desserts
Words about drinks

Shopping

In a shop
Things to buy

Problems

Authority
Seeing a doctor
Diseases
Seeing a dentist
Parts of the body
Medicines

Index

General

Basics - Tsim

Hello - Nyob zoo
Goodbye - Sib ntsib dua
Yes - Yog
No - Tsis muaj
I'm sorry. - thov txim.
Excuse me. - thov txim os.
Please - Thov
Thank you - Ua tsaug
You're welcome. - Tsis ua cas.
I can't speak your language well. - Kuv tsis txawj hais koj cov lus zoo.
Do you speak English? - koj puas paub lus Mis Kas?
Is there someone here who speaks English? - Puas muaj ib tug neeg ntawm no uas hais lus Askiv?
I don't understand. - kuv tsis to taub.
I don't know. - Kuv tsis paub.
Please say that again. - Thov koj rov hais dua.
Please write it down. - Thov sau.
Where is the toilet? - Lub tais plob mus nyob qhov twg?
contents index

Emergencies - Kub ntxhov

Leave me alone. - cia kuv nyob ib leeg.
Don't touch me! - Tsis txhob kov kuv!
I'll call the police. - Kuv mam hu rau tub ceev xwm.
Police! - Tub ceev xwm!
Stop! Thief! - Tso tseg! Tubnyiag.
Help! - Pab tau!
Look out! - Nrhiav kom paub!
Beware! - Ua zoo dev tom!
I need your help. - Kuv yuav koj pab.
It's an emergency. - Nws yog ib qho xwm ceev.
I'm lost. - Kuv poobzoo.
I lost my bag. - Kuv poob kuv lub hnab.
I lost my wallet. - Kuv poob kuv lub hnab.
I've been robbed. - Kuv twb tau robbed.
I've been raped. - Kuv twb tau tsoob.
I've been assaulted. - Kuv twb tau ua.
My child is missing. - Kuv tus me nyuam yuav yog uas ploj lawm.
I'm ill. - Kuv yog ib yam kev mob.
There has been an accident. - Lawm kev huam yuaj.
I've been injured. - Raug kuv twb raug mob.
Is she dead? - Yog nws tuag?
He is alive. - Nws tseem ciaj.
Call an ambulance! - Hu rau lub tsheb thauj neeg mob!
I need a doctor. - Kuv xav tau ib tus kws kho mob.
Can I use your phone? - Kuv yuav siv koj cov xov tooj?
contents index

Numbers from zero to twenty - NAJNPAWB ntawm cov voj mus twenty

zero - xoom
one, two, three - ib ob peb
one - ib tug
two - ob tug
three - peb
four - plaub
five - tsib
six - 6
seven - xya
eight - yim
nine - cuaj
ten - kaum
eleven - kaum ib
twelve - kaum ob
thirteen - kaum peb
fourteen - kaum plaub
fifteen - kaum tsib
sixteen - kaum rau
seventeen - kaum xya
eighteen - kaum yim
nineteen - kaum cuaj
twenty - nees nkaum
contents index

More numbers - Ntau tus zauv

twenty one - nees nkaum ib
twenty two - NEESNKAUM ob
twenty three - NEESNKAUM peb
thirty - peb caug
forty - plaub caug
fifty - tsib caug
sixty - rau caum
seventy - XYACAUM
eighty - yim caum
ninety - cuaj caum
one hundred - ib puas
two hundred - ob puas
three hundred - peb caug
one thousand - ib txhiab
two thousand - ob txhiab
one million - ib vam
contents index

Ordinals and quantities - Ordinals thiab pluas

first - thawj
second - thib ob
third - thib peb
fourth - plaub
one half - ib nrab hnub
one third - ib feem peb
one quarter - ib lub quarter
big - loj
small - me me
long - ntev
short - luv luv
all - tag nrho
many - ntau yam
few - ob peb
none - All
less - tsawg
more - ntxiv
enough - txaus
How much? - Pestsawg?
How many? - Pestsawg?
a tall man - ib cov txiv neej siab
a thin woman - nyias poj niam
a fat boy - ib tug me nyuam tub rog
a short girl - ib me ntsis tus ntxhais
a high mountain - ib qhov tojsiab
a deep river - tus me dej tob
contents index

Time - Lub sij hawm

now - tam sim no
later - tom qab
before - ua ntej
morning - sawv ntxov
afternoon - tav su
evening - hmo ntuj
night - hmo ntuj
nine o'clock in the morning - cuaj teev sawv ntxov
two o'clock in the afternoon - ob teev tav su
eight o'clock in the evening - yim teev yav lig
noon - tavsu
midnight - ib tag hmo
ten minutes - 10 feeb
three hours - peb teev
contents index

Days - Hnub

today - hnub no
yesterday - nag hmo
tomorrow - tag kis
this week - lub lim tiam no
last week - as thiv tas los
next week - lub lim piam tom ntej
Sunday - Hnub xya
Monday - Monday
Tuesday - Tuesday
Wednesday - Hnub peb
Thursday - Hnub plaub
Friday - Hnub vas Xuv
Saturday - Hnub vas xaum
four days - plaub hnub
three weeks - peb lub lis piam
two months - ob lub hlis
five years - tsib xyoos
contents index

Months - Lub hli

January - Lub ib hlis ntuj
February - Lub ob hlis ntuj
March - Lub peb hlis ntuj
April - Tim
May - Tej zaum
June - Lub rau hli ntuj
July - Lub Xya hli ntuj
August - Lub yim hli ntuj
September - Cuaj hlis
October - Lub kaum hli ntuj
November - Kaum ib hlis
December - Hlis ntuj nqeg
summer, autumn, winter, spring - lub caij ntuj sov, caij nplooj zeeg, lub caij ntuj no, caij nplooj ntoos hlav
soon - tsis ntev
recently - nyuam qhuav
never - yeej tsis
always - Nco ntsoov
often - feem ntau
sometimes - tej zaum
contents index

Colours - Colours

black - dub nciab
white - dawb
gray - txho
red - liab
blue - xiav
yellow - daj
green - ntsuab
the colour orange - lub txiv kab ntxwv colour
purple - ntshav
brown - kas fes
contents index

Weather - Huab cua

The weather is hot. - Huab cua kub raws sijhawm hauv qab no.
The weather is cold. - Huab cua no heev.
The sun is shining. - Lub hnub yuav ci ntsa iab.
Is it going to snow? - Yog nws mus daus?
Is it going to rain? - Yog tias yuav los nag?
Will there be a thunderstorm? - Yuav muaj ib tug nroo?
contents index

Animals - Tsiaj txhu

a cat - Tus miv
a dog - dev
a mouse - tus nas
a rat - tus nas
a horse - ib tug txiv nees
a cow - ib tug nyuj
a sheep - ib cov yaj
a lion - Tus tsov ntxhuav
a tiger - Tswb Xyas
a monkey - ib tug liab
contents index

Meeting people

Introductions - Introductions

How are you? - Kuv noj qab nyob zoo?
Fine, thank you. - kuv nyob zoo, ua tsaug.
What is your name? - Koj lub npe hu li cas?
My name is John - Kuv lub npe yog li no John
His name is John - Nws lub npe yog li no John
Her name is Jane - Nws lub npe yog Jane
Nice to meet you. - zoo siab tau ntsib koj.
Good morning. - nyob zoo sawv ntxov.
Good evening. - nyob zoo.
Good night. - pw zoo os.
I am thirty two years old. - Kuv yog PEBCAUG ob xyoos.
She is twenty four years old. - Nws tab tom muaj nees nkaum plaub xyoos.
I am married. - Kuv yog xeem sib yuav.
I am engaged. - Kuv nrog kuv.
I am single. - kuv tsis tau muaj tus hlub.
I am divorced. - kuv sibnrauj lawm.
I am a widow. - Kuv yog ib tug poj ntsuam.
I am a widower. - Kuv yog ib tug yawg ntsuag.
I'm straight. - Kuv yuav ncaj.
I'm gay. - Kuv gay.
I have two sons. - Kuv muaj ob tug tub.
I have three daughters. - Kuv muaj peb tus ntxhais.
This is my wife. - Qhov no yog kuv poj niam.
This is my husband. - Qhov no yog kuv tus txiv.
This is my boyfriend. - Qhov no yog kuv tus hluas nraug.
This is my girlfriend. - Qhov no yog kuv tus hluas nkauj.
This is my father. - Qhov no nws yog kuv txiv.
This is my mother. - Qhov no yog kuv niam.
That is my friend. - Tus ntawd yog kuv tus phooj ywg.
I am on holiday. - Kuv rau nyiaj so koobtsheej.
I work in Cardiff. - Kuv ua hauj lwm hauv Cardiff.
I like to paint watercolours. - Kuv pleev xim watercolours nyiam.
contents index

Professions - Professions

Doctor of medicine - Kws tshuaj
Psychiatrist - Hlwb
Psychologist - Kev puas siab ntsws
Social worker - Social worker
Nurse - Tus nais maum
Teacher - Xib fwb
Lawyer - Tus kws lij choj
Accountant - Accountant
Computer programmer - Khoos phib tawj programmer
Web designer - Web designer
Manager - Tus thawj tswj
Secretary - Secretary
Plumber - Kws kho kav dej
Builder - Builder
Factory worker - Cov neeg ua hauj lwm koom xwm
Office worker - Chaw ua hauj lwm tus neeg ua hauj lwm
Unemployed - Unemployed
Retired - Retired
contents index

Sports - Cov kev ua si

Football - Football
Baseball - Baseball
Hockey - Hockey
Tennis - Ntaus pob tesniv
Golf - Golf
Swimming - Da dej
Skating - Skating
contents index

Interests - Nyiam

I like watching films. - Kuv nyiam menyuam films.
We often go dancing. - Peb nquag mus dancing.
We sometimes go to nightclubs. - Peb tej zaum yuav mus rau nightclubs.
I spend a lot of time reading books. - Kuv siv ntau lub sij hawm los nyeem phau ntawv no.
I am good at singing. - Kuv yuav zoo rau tus hu nkauj.
I play the guitar. - Kuv ua si hauv guitar.
I sometimes watch TV. - Kuv tej zaum saib TV.
contents index

Getting closer - Kom closer

I like you. - kuv nyiam koj.
I love you. - kuv hlub koj.
You must use a condom. - Koj yuav tsum tau siv tiag tiag.
I have HIV. - Kuv muaj cov kab mob HIV.
I have AIDS. - Kuv mob AIDS.
I have herpes. - Kuv tau herpes.
I'm pregnant. - Kuv cev xeeb tub.
I would like to see you again. - Kuv xav pom koj dua.
I want to be just friends with you. - Kuv xav kom koj muaj tej phooj ywg nrog koj xwb.
I don't want to see you any more. - Kuv tsis xav pom koj muaj dua.
I hate you! - Kuv ntxub koj!
contents index

Travel

Bus and train - Chaw tos tsheb loj thiab cov tsheb ciav hlau

How much is a ticket to London? - Ib daim pib London ntau npaum li cas no?
I would like a single ticket to Brighton, please. - Kuv xav ib daim pib ib Brighton, thov.
I would like a return ticket to Sheffield, please. - Kuv xav ib daim pib tuaj Sheffield, thov.
Where does this train go? - Cov hlau no mus qhov twg?
Where is the bus to Birmingham? - Lub tsheb thauj mus los Birmingham nyob qhov twg?
Is this bus going to stop in Tottenham? - Yog qhov chaw tos tsheb loj yuav nres rau Tottenham?
When does the train for Southampton leave? - Lub tsheb ciav hlau rau Southampton tawm thaum twg?
When will this bus arrive in Glasgow? - Thaum yuav qhov chaw tos tsheb loj txog hauv Glasgow?
When does the bus from Livepool arrive? - Lub tsheb thauj mus los Livepool txog thaum twg?
Which bus goes to the cathedral? - Cov tsheb loj uas mus txog rau lub cathedral?
Where do I change bus for the zoo? - Kuv yuav hloov ua chaw tos tsheb loj rau cov vaj tsiaj nyob qhov twg?
contents index

Directions - Qhia

How do I get to the train station? - Kuv mus rau qhov chaw nres tsheb ciav hlau tau li cas ua?
Where is the nearest cinema? - Qhov ze xinesmas nyob qhov twg?
Which is the way to the airport? - Nws yog ib qhov uas ua rau lub tshav dav hlau?
the bus station - lub tsheb ntiav loj
the airport - lub tshav dav hlau
the youth hostel - tus hluas hostel
the British consulate - British lub consulate
Where are there a lot of hotels? - Nyob qhov twg puas muaj ntau cov chaw ntiav pw?
restaurants - khw
bars - tuav
interesting sights to see - nthuav sights saib
Can you show me on the map? - Tau koj qhia kuv rau hauv daim ntawv qhia?
Turn left. - Tig laug.
Turn right. - Tig txoj kev.
straight ahead - ncaj
towards the tower - ntawm lub pej thuam
past the church - yav tas los lub tsev teev ntuj
behind the museum - qab rau lub tsev khaws puav pheej
before the traffic lights - ua ntej lub tsheb teeb
opposite the garage - yam txawv qhov chaw rau tsheb
north - qaum teb
south - sab qab teb
east - sab hnub tuaj
west - hnub poob
street - txoj kev
river - hav dej
park - chaw ua si
Taxi! - Tsheb tavxij!
Take me to the Bristol hotel, please. - Coj kuv mus rau lub tsev Bristol so, thov.
How much does it cost to get to museum? - Nws mus rau lub tsev khaws puav pheej nqi ntau npaum li cas no?
Take me there, please. - Coj kuv mus, thov.
contents index

Driving - Tsav

I want to rent a car. - Kuv xav mus xauj ib lub tsheb.
Can I get insurance? - Kuv yuav tau daim ntawv kho mob?
My husband and I will both be driving. - Kuv tus txiv thiab kuv yuav ob leeg yuav tsav.
Can I park here? - Kuv nres tau no?
My car has broken down. - Kuv lub tsheb lawm.
My car has been in an accident. - Kuv lub tsheb lawm nyob rau hauv cov kev huam yuaj.
The tire is flat. - Lub log yog ib tiaj tus.
The wheel is damaged. - Lub log yog puas ntsoog.
stop sign - paib theem
one way street - way ib txoj kev
give way to other traffic - muab txoj kev mus rau lwm cov tsheb
no parking - tsis pub nres tsheb
speed limit - bus
gas station - chaw muag roj tsheb
petrol - petrol
diesel - diesel
contents index

Money - Nyiaj

Do you accept American dollars? - Koj puas kam txais American las?
Do you accept British pounds? - Koj puas kam txais British phaus?
Do you accept credit cards? - Koj puas kam txais credit card?
Can you change money for me? - Koj yuav pauv nyiaj rau kuv?
Where can I change money? - Kuv yuav pauv tau nyiaj qhov twg?
Can you change a traveler's cheque for me? - Koj yuav hloov ib traveler cheque rau kuv?
Where can I cash a traveler's cheque? - Kuv yuav nyiaj ib traveler cheque nyob qhov twg?
What is the exchange rate? - Cov kev txauv ntawv yog dab tsi?
Where is an ATM? - Ib qho ATM nyob qhov twg?
contents index

Accommodation

Hotel - Tsev so

Do you have any rooms available? - Koj puas muaj tej chav?
How much is a room for one person? - Ib chav rau ib tug neeg ntau npaum li cas no?
How much is a room for two people? - Ib chav rau ob tug neeg ntau npaum li cas no?
Please can I have a double room. - Kuv yeej muaj ib ob chav chav thov.
Please can I have a single room. - Kuv yuav muaj ib zaug xwb chav thov.
We will stay for four nights. - Peb yuav nyob rau plaub nights.
We will leave on Friday. - Peb yuav tawm mus txog hnub Friday.
Does the room include a bathroom? - Chav tsev puas muaj ib hoob nab?
May I see the room first? - Kuv thov saib cov chav ua ntej?
Do you have a room which is quieter? - Koj puas muaj ib chav uas yog quieter?
Do you have a room which is bigger? - Koj puas muaj ib chav uas loj?
Do you have a room which is cleaner? - Koj puas muaj ib chav uas nqus tsev vacuum?
Do you have a room which is cheaper? - Koj puas muaj ib chav uas yog cheaper?
Have you got a cot for a baby? - Koj muaj tau ib cot me nyuam?
OK, I'll take it. - OK, kuv mam coj nws.
Can you suggest another hotel? - Koj yuav kom muab lwm tsev so?
Do you have a safe? - Koj puas muaj lub?
Is there a swimming pool? - Puas muaj ib tug pas ua luam dej?
Is breakfast included? - Yog tshais nrog?
Is dinner included? - Yog hmo nrog?
What time is breakfast? - Cas lub sij hawm yog tshais?
Can I have my key please. - Kuv yeej kuv nrhav kev thov.
Please clean my room. - Thov koj ntxuav kuv chav.
Can you wake me at 8 in the morning? - Tau koj tsa kuv ntawm 8 thaum sawv ntxov?
I want to check out of the hotel. - Kuv xav mus xyuas hauv lub tsev so no.
contents index

Room words - Chaav lo lus

bed - txaj
sheets - los xij
pillow - hauv ncoo
blanket - pam
towel - phuam
tap - kais
shower - da dej
bath - da dej
bathroom - chav dej
toilet - quav
toilet paper - ntaub hoob nab
hot water - dej kub
bathroom sink - dab dej hauv hoob nab
light bulb - qhov muag teev
electricity - hluav taws xob
contents index

Food and drink

Restaurant - Tsev noj mov

I would like to reserve a table for four people. - Kuv xav tam ib rooj plaub tug neeg.
Please bring me two beers. - Thov koj coj kuv ob lub beers.
Waiter, please bring me the bill for the meal. - Waiter, thov koj coj kuv tus nqi rau cov mov noj.
Is service included? - Qhov kev pab cuam uas muaj nyob?
A table for two people, please. - Ib cov lus rau ob tug neeg, thov koj.
Can we see the menu? - Peb tau saib cov zaub mov?
Please can I see the wine list. - Kuv yeej pom wine daim ntawv thov.
Can I look in the kitchen? - Kuv tau zoo nyob rau hauv lub chav ua noj?
Is there a house specialty? - Puas muaj ib lub tsev kws no?
Is there a local specialty? - Puas muaj ib qhov chaw kws no?
I don't eat pork. - Kuv tsis noj nqaij npuas.
I don't eat beef from a cow. - Kuv tsis tau noj nqaij nyug ntawm cov nyuj ib.
I don't eat shellfish. - Kuv tsis tau noj shellfish.
I'm a vegetarian. - Kuv yog ib tug neeg tsis noj nqaij.
I only eat kosher food. - Kuv tsuas noj kosher mov.
I only eat halal food. - Kuv tsuas noj halal mov.
fixed-price meal - cov pluas noj tsau nqi
a la carte - ib lub carte la
breakfast - noj tshais
lunch - noj su
dinner - noj hmo
I want a dish which contains chicken. - Kuv xav kom lub tais uas muaj qaib.
Please can I have a glass of milk? - Thov kuv muaj ib khob mis?
Please can I have a cup of coffee? - Thov kuv muaj ib khob kas fes?
Please can I have a bottle of wine? - Kuv yuav tau ib fwj caw thov?
Please bring some bread. - Thov koj nqa ib co mov ci.
Please can I have some butter? - Kuv yeej muaj ib co butter thov?
Excuse me, waiter? - Excuse rau kuv, waiter?
I'm finished. - Kuv lawm.
It was delicious. - Yog nws qab.
Please clear away the plates. - Thov koj tshem tseg hauv daim hlau.
The bill, please. - Tus nqi no, thov koj.
contents index

Bar - Bar

Do you serve alcohol? - Koj puas pab tau cawv?
Is there table service? - Puas muaj tej yam kev pab cuam los ntawm lub rooj?
Two beers, please. - Ob tug beers, thov.
A glass of red wine, please. - Ib khob caw liab, thov.
A pint of beer, please. - Lub pint ntawm npias, thov.
A bottle of dry white wine, please. - Qhuav ib fwj caw, dawb thov.
One more, please. - Ib qho ntxiv, thov.
Another round, please. - Lwm hloov, thov.
When is closing time? - Kaw lub sij hawm yog thaum twg?
Cheers! - Cheers!
contents index

Words about food - Lo lus hais txog cov khoom noj khoom haus

salt - ntsev
black pepper - txob
butter - butter
boiled - hau
grilled - grilled
roasted - yam no hu ua
fried - kib thiab
well-cooked - Well-cooked
medium-cooked - nruab nrab-siav
rare-cooked - tsawg-siav
a knife - ib rab riam
a fork - rab rawg
a spoon - rab diav
a teaspoon - ib me nyuam diav
a plate - ib phaj
a dinner plate - ib hmo phaj
a side plate - ib lub phaj sab
a bowl - ib lub tais
contents index

Starters - Starters

bread - mov ci
toast - ci
soup - kua zaub
salad - nyias
olives - tau cov txiv ntseej
contents index

Main courses - Lub ntsiab kev kawm

chicken - qaib
beef - nqaij nyuj
fish - ntses
trout - ntses dej tsuag
salmon - Salmon
herring - herring
mackerel - mackerel
sea bream - hiav txwv bream
sea bass - hiav txwv ntses bass thaj tsam
monkfish - monkfish
cod - Blue
ham - nqaij ncej qab
sausage - hnyuv ntxwm
chicken - qaib
cheese - cheese
eggs - qe
contents index

Vegetables - Zaub

fresh vegetables - cov zaub tshiab
noodles - peev choj
rice - mov
potatoes - qos yaj ywm
pasta - nplej zom
green beans - ntsuab taum
kidney beans - taum
lentils - lentils
carrots - carrots
onions - dos
contents index

Desserts - Kis

ice cream - mis nyuj khov
fresh fruit - cov txiv ntoo tshiab tshiab
fruit salad - txiv hmab txiv ntoo nyias
apple - kua
pear - txiv moj coos
peach - txiv duaj
plum - txiv moj mab
orange fruit - kua txiv kab ntxwv
cake - ncuav mog qab zib
contents index

Words about drinks - Lo lus hais txog cov dej qab zib

black coffee - cov kas fes dub
white coffee - dawb kas fes
tea with cold milk - tshuaj yej nrog cov mis txias
juice - kua txiv
sparkling water - sparkling dej
still water - still dej
beer - npias
red wine - liab caw
white wine - dawb caw
whiskey - cawv
vodka - vodka
rum - rum
club soda - qws sis dej qab zib
tonic water - tonic dej
orange juice - kua txiv kab ntxwv
Coca cola - Coca kafes
ice - nab kuab
a bottle - ib lub raj mis
a glass - ib khob
a cup - ib khob
contents index

Shopping

In a shop - Nyob rau hauv ib lub khw

Do you have this in my size? - Koj puas muaj qhov no rau kuv luaj li cas?
Do you have one which is bigger? - Koj puas muaj ib tug uas loj?
Do you have one which is smaller? - Koj puas muaj ib twg me?
How much is this? - Nov pes tsawg?
That's too expensive. - Yog kim heev.
Would you take fifteen dollars? - Koj yuav nqa tau kaum tsib duas las?
I can't afford it. - Kuv them tsis taus nws.
I don't want it. - Kuv tsis xav tau nws.
You're trying to cheat me. - Koj nyob nraum sim mus dag rau kuv.
I'm not interested. - Kuv tsis nyiam.
OK, I'll take it. - OK, kuv mam coj nws.
Can I have a bag? - Kuv yuav tau ib lub hnab?
Do you ship overseas? - Ua koj China txawv tebchaw?
Could you wrap it for me please. - Ua koj qhwv nws rau kuv thov.
I need toothpaste. - Kuv yuav tsum tau cov tshuaj txhuam hniav.
expensive - kim
cheap - pheej yig
contents index

Things to buy - Tej yam uas yuav

toothpaste - tshuaj txhuam hniav
a toothbrush - ib tug menyuam txhuam hniav
tampons - ntsaws
soap - xab npum
shampoo - tsuaj zawv plaub hau
pain reliever - mob reliever
aspirin - tshuaj aspirin
ibuprofen - ibuprofen
cold medicine - cov tshuaj no
stomach medicine - mob plab tshuaj
a razor - ib rab chais
an umbrella - ib tug kaus
sunblock lotion - sunblock pleev qhov
a postcard - ib tug ntawv
postage stamps - nqi xa ntawv nyiaj muas
batteries - roj teeb
writing paper - sau ntawv
a pen - ib tug cwj mem
English-language books - Cov phau ntawv hais lus
English-language magazines - Hais lus Askiv cov phau ntawv Magazine
an English-language newspaper - ib cov lus-xov xwm
a dictionary - ib phau ntawv txhais lus
contents index

Problems

Authority - Txoj cai

I haven't done anything wrong. - Kuv tsis tau ua tej yam tsis ncaj ncees lawm.
It was a misunderstanding. - Nws yog ib tug misunderstanding.
Where are you taking me? - Koj yuav noj yog kuv nyob qhov twg?
Am I under arrest? - Yog kuv tsis ntes?
I am a British citizen. - Kuv yog ib tug pej xeem British.
I want to talk to the British embassy. - Kuv xav nrog tus British embassy.
I want to talk to a lawyer. - Kuv xav nrog ib tug kws lij choj tham.
Can I just pay a fine now? - Ua kuv cia li them ib nplua tam sim no?
contents index

Seeing a doctor - Mus ntsib tus kws kho mob

I need to see a doctor. - Kuv yuav tsum tau mus ntsib ib tug kws kho mob.
I have a pain here. - Kuv muaj ib tus mob no.
I have a sore throat. - Kuv muaj ib tug mob qa.
I have a headache. - Kuv mob taubhau.
I have stomach ache. - Kuv muaj mob plab.
I have diarrhoea. - Kuv muaj diarrhoea.
I have been vomiting. - Kuv tau raug ntuav.
I have a cough. - Kuv muaj ib cov hnoos.
I'm bleeding. - Kuv yuav los ntshav.
I am diabetic. - Kuv uas me nyuam.
I am pregnant. - Kuv cev xeeb tub.
I feel dizzy. - Kuv hnov hnov dias dias.
I fainted. - Kuv xab lauv lawm.
I have broken a bone. - Kuv puas muaj lawm ib tug pob txha.
contents index

Diseases - Kab mob

Diabetes - Mob ntshav qab zib
Heart disease - Kab mob hauv lub plawv
Chest infection - Cov kab mob hauv siab
Gastroenteritis - Gastroenteritis
Depression - Kev nyuaj siab
Schizophrenia - Schizophrenia
Bipolar affective disorder - Bipolar txob
Thyroid disease - Tus kab mob los ntawm cov thyroid
Sickle cell disease - Sickle cell disease
Dementia - Dementia
contents index

Seeing a dentist - Mus ntsib ib tug kws kho hniav

I need to see a dentist. - Kuv yuav tsum tau mus ntsib ib tug kws kho hniav.
I have toothache. - Kuv mob hniav.
A filling has fallen out of my tooth. - Muaj filling kuj ib sij poob hauv kuv cov hniav.
I have broken a tooth. - Kuv puas muaj lawm ib tug hniav.
My dentures need repairing. - Kuv lo hniav tau repairing.
contents index

Parts of the body - Qhov chaw ntawm lub cev

my head - Kuv lub taub hau
my eye - Kuv lub qhov muag
my ear - Kuv lub pob ntseg
my mouth - Kuv lub qhov ncauj
my face - Kuv ntsej muag
my neck - kuv caj dab
my shoulder - Kuv mob xubpwg
my elbow - Kuv lub luj tshib
my hip - Kuv duav
my knee - Kuv lub hauv caug
my ankle - Kuv pob luj taws
my foot - kuv txhais ko taw
my arm - kuv phab caj npab
my leg - kuv txhais ceg
my hand - kuv txhais tes
my finger - Kuv tus ntiv tes
my toe - Kuv tus ntiv taw
my chest - Kuv lub siab
my stomach - Kuv mob plab
my heart - kuv lub plawv
my lung - Kuv nplooj ntsws
my throat - kuv caj pas
contents index

Medicines - Tshuaj

antibiotics - tshuaj tua kab mob
insulin - insulin
pain-killers - mob-killers
antidepressants - antidepressants
antipsychotics - antipsychotics
sleeping tablets - tsaug zog ntsiav tshuaj
contents index

Index

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Contents

index

a
a -
Emergencies, Ordinals and quantities, Weather, Animals, Introductions, Interests, Getting closer, Bus and train, Directions, Driving
about - Words about food, Words about drinks
accept - Money
accident - Emergencies, Driving
accountant - Professions
ache - Seeing a doctor
affective - Diseases
afford - In a shop
afternoon - Time
again - Basics, Getting closer
ahead - Directions
aids - Getting closer
airport - Directions
alcohol - Bar
alive - Emergencies
all - Ordinals and quantities
alone - Emergencies
always - Months
am - Introductions, Interests, Authority, Seeing a doctor
ambulance - Emergencies
american - Money
an - Emergencies, Driving, Money, Things to buy
and - Ordinals and quantities, Bus and train, Driving
animals - Animals
ankle - Parts of the body
another - Hotel, Bar
antibiotics - Medicines
antidepressants - Medicines
antipsychotics - Medicines
any - Getting closer, Hotel
anything - Authority
apple - Desserts
april - Months
are - Introductions, Directions, Authority
arm - Parts of the body
arrest - Authority
arrive - Bus and train
aspirin - Things to buy
assaulted - Emergencies
at - Interests, Hotel
atm - Money
august - Months
authority - Authority
autumn - Months
available - Hotel
away - Restaurant
index

b
baby -
Hotel
bag - Emergencies, In a shop
bar - Bar
bars - Directions
baseball - Sports
basics - Basics
bass - Main courses
bath - Room words
bathroom - Hotel, Room words
batteries - Things to buy
be - Weather, Getting closer, Driving
beans - Vegetables
bed - Room words
beef - Restaurant, Main courses
been - Emergencies, Driving, Seeing a doctor
beer - Bar, Words about drinks
beers - Restaurant, Bar
before - Time, Directions
behind - Directions
beware - Emergencies
big - Ordinals and quantities
bigger - Hotel, In a shop
bill - Restaurant
bipolar - Diseases
birmingham - Bus and train
black - Colours, Words about food, Words about drinks
blanket - Room words
bleeding - Seeing a doctor
blue - Colours
body - Parts of the body
boiled - Words about food
bone - Seeing a doctor
books - Interests, Things to buy
both - Driving
bottle - Restaurant, Bar, Words about drinks
bowl - Words about food
boy - Ordinals and quantities
boyfriend - Introductions
bread - Restaurant, Starters
breakfast - Hotel, Restaurant
bream - Main courses
brighton - Bus and train
bring - Restaurant
bristol - Directions
british - Directions, Money, Authority
broken - Driving, Seeing a doctor, Seeing a dentist
brown - Colours
builder - Professions
bulb - Room words
bus - Bus and train, Directions
butter - Restaurant, Words about food
buy - Things to buy
index

c
cake -
Desserts
call - Emergencies
can - Emergencies, Directions, Driving, Money, Hotel, Restaurant, In a shop, Authority
can't - Basics, In a shop
car - Driving
cardiff - Introductions
cards - Money
carrots - Vegetables
carte - Restaurant
cash - Money
cat - Animals
cathedral - Bus and train
cell - Diseases
change - Bus and train, Money
cheap - In a shop
cheaper - Hotel
cheat - In a shop
check - Hotel
cheers - Bar
cheese - Main courses
cheque - Money
chest - Diseases, Parts of the body
chicken - Restaurant, Main courses
child - Emergencies
church - Directions
cinema - Directions
citizen - Authority
clean - Hotel
cleaner - Hotel
clear - Restaurant
closer - Getting closer
closing - Bar
club - Words about drinks
coca - Words about drinks
cod - Main courses
coffee - Restaurant, Words about drinks
cola - Words about drinks
cold - Weather, Words about drinks, Things to buy
colour - Colours
colours - Colours
computer - Professions
condom - Getting closer
consulate - Directions
contains - Restaurant
cost - Directions
cot - Hotel
cough - Seeing a doctor
could - In a shop
courses - Main courses
cow - Animals, Restaurant
cream - Desserts
credit - Money
cup - Restaurant, Words about drinks
index

d
damaged -
Driving
dancing - Interests
daughters - Introductions
days - Days
dead - Emergencies
december - Months
deep - Ordinals and quantities
delicious - Restaurant
dementia - Diseases
dentist - Seeing a dentist
dentures - Seeing a dentist
depression - Diseases
designer - Professions
desserts - Desserts
diabetes - Diseases
diabetic - Seeing a doctor
diarrhoea - Seeing a doctor
dictionary - Things to buy
diesel - Driving
dinner - Hotel, Restaurant, Words about food
directions - Directions
disease - Diseases
diseases - Diseases
dish - Restaurant
disorder - Diseases
divorced - Introductions
dizzy - Seeing a doctor
do - Basics, Bus and train, Directions, Money, Hotel, Bar, In a shop
doctor - Emergencies, Professions, Seeing a doctor
does - Bus and train, Directions, Hotel
dog - Animals
dollars - Money, In a shop
don't - Basics, Emergencies, Getting closer, Restaurant, In a shop
done - Authority
double - Hotel
down - Basics, Driving
drinks - Words about drinks
driving - Driving
dry - Bar
index

e
ear -
Parts of the body
east - Directions
eat - Restaurant
eggs - Main courses
eight - Numbers from zero to twenty, Time
eighteen - Numbers from zero to twenty
eighty - More numbers
elbow - Parts of the body
electricity - Room words
eleven - Numbers from zero to twenty
embassy - Authority
emergencies - Emergencies
emergency - Emergencies
engaged - Introductions
english - Basics
english-language - Things to buy
enough - Ordinals and quantities
evening - Time, Introductions
exchange - Money
excuse - Basics, Restaurant
expensive - In a shop
eye - Parts of the body
index

f
face -
Parts of the body
factory - Professions
fainted - Seeing a doctor
fallen - Seeing a dentist
fat - Ordinals and quantities
father - Introductions
february - Months
feel - Seeing a doctor
few - Ordinals and quantities
fifteen - Numbers from zero to twenty, In a shop
fifty - More numbers
filling - Seeing a dentist
films - Interests
fine - Introductions, Authority
finger - Parts of the body
finished - Restaurant
first - Ordinals and quantities, Hotel
fish - Main courses
five - Numbers from zero to twenty, Days
fixed-price - Restaurant
flat - Driving
food - Restaurant, Words about food
foot - Parts of the body
football - Sports
for - Bus and train, Money, Hotel, Restaurant, In a shop
fork - Words about food
forty - More numbers
four - Numbers from zero to twenty, Days, Introductions, Hotel, Restaurant
fourteen - Numbers from zero to twenty
fourth - Ordinals and quantities
fresh - Vegetables, Desserts
friday - Days, Hotel
fried - Words about food
friend - Introductions
friends - Getting closer
from - Numbers from zero to twenty, Bus and train, Restaurant
fruit - Desserts
index

g
garage -
Directions
gas - Driving
gastroenteritis - Diseases
gay - Introductions
get - Directions, Driving
getting - Getting closer
girl - Ordinals and quantities
girlfriend - Introductions
give - Driving
glasgow - Bus and train
glass - Restaurant, Bar, Words about drinks
go - Interests, Bus and train
goes - Bus and train
going - Weather, Bus and train
golf - Sports
good - Introductions, Interests
goodbye - Basics
got - Hotel
gray - Colours
green - Colours, Vegetables
grilled - Words about food
guitar - Interests
index

h
halal -
Restaurant
half - Ordinals and quantities
ham - Main courses
hand - Parts of the body
has - Emergencies, Driving, Seeing a dentist
hate - Getting closer
have - Introductions, Getting closer, Hotel, Restaurant, In a shop, Seeing a doctor, Seeing a dentist
haven't - Authority
he - Emergencies
head - Parts of the body
headache - Seeing a doctor
heart - Diseases, Parts of the body
hello - Basics
help - Emergencies
her - Introductions
here - Basics, Driving, Seeing a doctor
herpes - Getting closer
herring - Main courses
high - Ordinals and quantities
hip - Parts of the body
his - Introductions
hiv - Getting closer
hockey - Sports
holiday - Introductions
horse - Animals
hostel - Directions
hot - Weather, Room words
hotel - Directions, Hotel
hotels - Directions
hours - Time
house - Restaurant
how - Ordinals and quantities, Introductions, Bus and train, Directions, Hotel, In a shop
hundred - More numbers
husband - Introductions, Driving
index

i
i -
Basics, Emergencies, Introductions, Interests, Getting closer, Bus and train, Directions, Driving, Money, Hotel
i'll - Emergencies, Hotel, In a shop
i'm - Basics, Emergencies, Introductions, Getting closer, Restaurant, In a shop, Seeing a doctor
i've - Emergencies
ibuprofen - Things to buy
ice - Desserts, Words about drinks
ill - Emergencies
in - Time, Introductions, Bus and train, Driving, Hotel, Restaurant, In a shop
include - Hotel
included - Hotel, Restaurant
infection - Diseases
injured - Emergencies
insulin - Medicines
insurance - Driving
interested - In a shop
interesting - Directions
interests - Interests
introductions - Introductions
is - Basics, Emergencies, Weather, Introductions, Bus and train, Directions, Driving, Money, Hotel, Restaurant
it - Basics, Weather, Directions, Hotel, Restaurant, In a shop, Authority
it's - Emergencies
index

j
jane -
Introductions
january - Months
john - Introductions
juice - Words about drinks
july - Months
june - Months
just - Getting closer, Authority
index

k
key -
Hotel
kidney - Vegetables
kitchen - Restaurant
knee - Parts of the body
knife - Words about food
know - Basics
kosher - Restaurant
index

l
la -
Restaurant
language - Basics
last - Days
later - Time
lawyer - Professions, Authority
leave - Emergencies, Bus and train, Hotel
left - Directions
leg - Parts of the body
lentils - Vegetables
less - Ordinals and quantities
light - Room words
lights - Directions
like - Introductions, Interests, Getting closer, Bus and train, Restaurant
limit - Driving
lion - Animals
list - Restaurant
livepool - Bus and train
local - Restaurant
london - Bus and train
long - Ordinals and quantities
look - Emergencies, Restaurant
lost - Emergencies
lot - Interests, Directions
lotion - Things to buy
love - Getting closer
lunch - Restaurant
lung - Parts of the body
index

m
mackerel -
Main courses
magazines - Things to buy
main - Main courses
man - Ordinals and quantities
manager - Professions
many - Ordinals and quantities
map - Directions
march - Months
married - Introductions
may - Months, Hotel
me - Basics, Emergencies, Directions, Money, Hotel, Restaurant, In a shop, Authority
meal - Restaurant
medicine - Professions, Things to buy
medicines - Medicines
medium-cooked - Words about food
meet - Introductions
menu - Restaurant
midnight - Time
milk - Restaurant, Words about drinks
million - More numbers
minutes - Time
missing - Emergencies
misunderstanding - Authority
monday - Days
money - Money
monkey - Animals
monkfish - Main courses
months - Days, Months
more - More numbers, Ordinals and quantities, Getting closer, Bar
morning - Time, Introductions, Hotel
mother - Introductions
mountain - Ordinals and quantities
mouse - Animals
mouth - Parts of the body
much - Ordinals and quantities, Bus and train, Directions, Hotel, In a shop
museum - Directions
must - Getting closer
my - Emergencies, Introductions, Driving, Hotel, In a shop, Seeing a dentist, Parts of the body
index

n
name -
Introductions
nearest - Directions
neck - Parts of the body
need - Emergencies, In a shop, Seeing a doctor, Seeing a dentist
never - Months
newspaper - Things to buy
next - Days
nice - Introductions
night - Time, Introductions
nightclubs - Interests
nights - Hotel
nine - Numbers from zero to twenty, Time
nineteen - Numbers from zero to twenty
ninety - More numbers
no - Basics, Driving
none - Ordinals and quantities
noodles - Vegetables
noon - Time
north - Directions
not - In a shop
november - Months
now - Time, Authority
numbers - Numbers from zero to twenty, More numbers
nurse - Professions
index

o
o'clock -
Time
october - Months
of - Professions, Interests, Directions, Hotel, Restaurant, Bar, Seeing a dentist, Parts of the body
office - Professions
often - Months, Interests
ok - Hotel, In a shop
old - Introductions
olives - Starters
on - Introductions, Directions, Hotel
one - Numbers from zero to twenty, More numbers, Ordinals and quantities, Driving, Hotel, Bar, In a shop
onions - Vegetables
only - Restaurant
opposite - Directions
orange - Colours, Desserts, Words about drinks
ordinals - Ordinals and quantities
other - Driving
out - Emergencies, Hotel, Seeing a dentist
overseas - In a shop
index

p
pain -
Things to buy, Seeing a doctor
pain-killers - Medicines
paint - Introductions
paper - Room words, Things to buy
park - Directions, Driving
parking - Driving
parts - Parts of the body
past - Directions
pasta - Vegetables
pay - Authority
peach - Desserts
pear - Desserts
pen - Things to buy
people - Hotel, Restaurant
pepper - Words about food
person - Hotel
petrol - Driving
phone - Emergencies
pillow - Room words
pint - Bar
plate - Words about food
plates - Restaurant
play - Interests
please - Basics, Bus and train, Directions, Hotel, Restaurant, Bar, In a shop
plum - Desserts
plumber - Professions
police - Emergencies
pool - Hotel
pork - Restaurant
postage - Things to buy
postcard - Things to buy
potatoes - Vegetables
pounds - Money
pregnant - Getting closer, Seeing a doctor
professions - Professions
programmer - Professions
psychiatrist - Professions
psychologist - Professions
purple - Colours
index

q
quantities -
Ordinals and quantities
quarter - Ordinals and quantities
quieter - Hotel
index

r
rain -
Weather
raped - Emergencies
rare-cooked - Words about food
rat - Animals
rate - Money
razor - Things to buy
reading - Interests
recently - Months
red - Colours, Bar, Words about drinks
reliever - Things to buy
rent - Driving
repairing - Seeing a dentist
reserve - Restaurant
restaurant - Restaurant
restaurants - Directions
retired - Professions
return - Bus and train
rice - Vegetables
right - Directions
river - Ordinals and quantities, Directions
roasted - Words about food
robbed - Emergencies
room - Hotel, Room words
rooms - Hotel
round - Bar
rum - Words about drinks
index

s
safe -
Hotel
salad - Starters, Desserts
salmon - Main courses
salt - Words about food
saturday - Days
sausage - Main courses
say - Basics
schizophrenia - Diseases
sea - Main courses
second - Ordinals and quantities
secretary - Professions
see - Getting closer, Directions, Hotel, Restaurant, Seeing a doctor, Seeing a dentist
seeing - Seeing a doctor, Seeing a dentist
september - Months
serve - Bar
service - Restaurant, Bar
seven - Numbers from zero to twenty
seventeen - Numbers from zero to twenty
seventy - More numbers
shampoo - Things to buy
she - Emergencies, Introductions
sheep - Animals
sheets - Room words
sheffield - Bus and train
shellfish - Restaurant
shining - Weather
ship - In a shop
shop - In a shop
short - Ordinals and quantities
shoulder - Parts of the body
show - Directions
shower - Room words
sickle - Diseases
side - Words about food
sights - Directions
sign - Driving
singing - Interests
single - Introductions, Bus and train, Hotel
sink - Room words
six - Numbers from zero to twenty
sixteen - Numbers from zero to twenty
sixty - More numbers
size - In a shop
skating - Sports
sleeping - Medicines
small - Ordinals and quantities
smaller - In a shop
snow - Weather
soap - Things to buy
social - Professions
soda - Words about drinks
some - Restaurant
someone - Basics
sometimes - Months, Interests
sons - Introductions
soon - Months
sore - Seeing a doctor
sorry - Basics
soup - Starters
south - Directions
southampton - Bus and train
sparkling - Words about drinks
speak - Basics
speaks - Basics
specialty - Restaurant
speed - Driving
spend - Interests
spoon - Words about food
sports - Sports
spring - Months
stamps - Things to buy
starters - Starters
station - Directions, Driving
stay - Hotel
still - Words about drinks
stomach - Things to buy, Seeing a doctor, Parts of the body
stop - Emergencies, Bus and train, Driving
straight - Introductions, Directions
street - Directions, Driving
suggest - Hotel
summer - Months
sun - Weather
sunblock - Things to buy
sunday - Days
swimming - Sports, Hotel
index

t
table -
Restaurant, Bar
tablets - Medicines
take - Directions, Hotel, In a shop
taking - Authority
talk - Authority
tall - Ordinals and quantities
tampons - Things to buy
tap - Room words
taxi - Directions
tea - Words about drinks
teacher - Professions
teaspoon - Words about food
ten - Numbers from zero to twenty, Time
tennis - Sports
thank - Basics, Introductions
that - Basics, Introductions
that's - In a shop
the - Basics, Emergencies, Time, Colours, Weather, Interests, Bus and train, Directions, Driving, Money
there - Basics, Emergencies, Weather, Directions, Hotel, Restaurant, Bar
thief - Emergencies
thin - Ordinals and quantities
things - Things to buy
third - Ordinals and quantities
thirteen - Numbers from zero to twenty
thirty - More numbers, Introductions
this - Days, Introductions, Bus and train, In a shop
thousand - More numbers
three - Numbers from zero to twenty, More numbers, Time, Days, Introductions
throat - Seeing a doctor, Parts of the body
thunderstorm - Weather
thursday - Days
thyroid - Diseases
ticket - Bus and train
tiger - Animals
time - Time, Interests, Hotel, Bar
tire - Driving
to - Numbers from zero to twenty, Weather, Introductions, Interests, Getting closer, Bus and train, Directions, Driving, Hotel, Restaurant
toast - Starters
today - Days
toe - Parts of the body
toilet - Basics, Room words
tomorrow - Days
tonic - Words about drinks
too - In a shop
tooth - Seeing a dentist
toothache - Seeing a dentist
toothbrush - Things to buy
toothpaste - In a shop, Things to buy
tottenham - Bus and train
touch - Emergencies
towards - Directions
towel - Room words
tower - Directions
traffic - Directions, Driving
train - Bus and train, Directions
traveler's - Money
trout - Main courses
trying - In a shop
tuesday - Days
turn - Directions
tv - Interests
twelve - Numbers from zero to twenty
twenty - Numbers from zero to twenty, More numbers, Introductions
two - Numbers from zero to twenty, More numbers, Time, Days, Introductions, Hotel, Restaurant, Bar
index

u
umbrella -
Things to buy
under - Authority
understand - Basics
unemployed - Professions
use - Emergencies, Getting closer
index

v
vegetables -
Vegetables
vegetarian - Restaurant
vodka - Words about drinks
vomiting - Seeing a doctor
index

w
waiter -
Restaurant
wake - Hotel
wallet - Emergencies
want - Getting closer, Driving, Hotel, Restaurant, In a shop, Authority
was - Restaurant, Authority
watch - Interests
watching - Interests
water - Room words, Words about drinks
watercolours - Introductions
way - Directions, Driving
we - Interests, Hotel, Restaurant
weather - Weather
web - Professions
wednesday - Days
week - Days
weeks - Days
welcome - Basics
well - Basics
well-cooked - Words about food
west - Directions
what - Introductions, Money, Hotel
wheel - Driving
when - Bus and train, Bar
where - Basics, Bus and train, Directions, Money, Authority
which - Bus and train, Directions, Hotel, Restaurant, In a shop
whiskey - Words about drinks
white - Colours, Bar, Words about drinks
who - Basics
widow - Introductions
widower - Introductions
wife - Introductions
will - Weather, Bus and train, Driving, Hotel
wine - Restaurant, Bar, Words about drinks
winter - Months
with - Getting closer, Words about drinks
woman - Ordinals and quantities
words - Room words, Words about food, Words about drinks
work - Introductions
worker - Professions
would - Getting closer, Bus and train, Restaurant, In a shop
wrap - In a shop
write - Basics
writing - Things to buy
wrong - Authority
index

x
index

y
years -
Days, Introductions
yellow - Colours
yes - Basics
yesterday - Days
you - Basics, Introductions, Getting closer, Directions, Money, Hotel, Bar, In a shop, Authority
you're - Basics, In a shop
your - Basics, Emergencies, Introductions
youth - Directions
index

z
zero -
Numbers from zero to twenty
zoo - Bus and train
index